Alustuseks on oluline metsa tervisliku seisundi kaardistamine. Tehingukeskus lähtub oma tegevuses põhimõttest, et metsaomanike abistamine algab metsa tervise ja vajaduste mõistmisest. Kui räägime metsa kvaliteedi parandamisest ja hooldamisest, siis keskendume peamiselt sanitaar-, valgustus-, ja harvendusraiele. Raieküpsusest rääkides vaevab tõenäoliselt paljusid maaomanikke mõte, millal peaks oma metsas uuendusraiet tegema; millal on see kõige kasulikum nii metsale endale kui maaomaniku rahakotile. Siinkohal pakub Tehingukeskus hea meelega oma tuge.

Uuendusraie on tõhus viis metsa uuendamiseks, aga ka üks peamisi puiduvarumise viise. Ja selle juures on professionaalne tugi äärmiselt oluline. Tehingukeskus seisab selle eest, et metsaomanikud saaksid igas vanuses ja seisundis metsade hooldamisel professionaalset nõustamist ja tuge, et tagada metsade jätkusuutlik kasutamine ja väärtuse maksimeerimine.

Usaldusväärse koostööpartneri valimine metsaraiete läbiviimiseks on pea sama oluline, kui on valida aeg, millal raiet planeerima hakata. Iga metsa vanus ja tervislik seisund vajavad individuaalset lähenemist. Seetõttu on oluline täpsustada sobiv raieliik ja optimaalne ajastus.

Miks planeerida metsaraiet just sügisel?

Varasügis on ideaalne periood metsaraie planeerimise ja ettevalmistamise alustamiseks. Sel ajal on pinnas veel pehme, mistõttu raietöödega alustada ei saa ja jääb piisavalt aega ametlike dokumentide esitamiseks ning menetlemiseks. Kui maapind on kord külmunud, on võimalik kiiresti liikuda raietööde teostamise juurde.

Üks olulisemaid põhjuseid, miks raietöid tehakse külmunud pinnasel, on seotud selle kaitsmisega. Suur osa Eesti metsadest kasvavad pehmel pinnasel, mis raskendab raie läbiviimist selliselt, et suuri kahjustusi ei tekiks. Küll aga, kui maapind hilissügisel külmub, loob see raietööde teostamiseks ja rasketehnika metsa sisse-välja liikumiseks küllaltki head tingimused, vähendades oluliselt mullapinna kahjustamise ohtu.

Kui tegemist on kõva pinnasega, võib raiet teostada ka muul ajal, kuid väljatoomist nõuab asjaolu, et Eestis kasvab suur osa puistusid just pehmel pinnakattel, kus talvine raiumine (või väga kuival suvel) on ainus võimalus. Seetõttu ongi oluline leida õige aeg vastavalt konkreetse metsa- ja maaomadustele, tagades samal ajal jätkusuutliku metsamajandamise praktika.

Loomulikult ei saa metsaraiel jätta tähelepanu pööramata ka seal elutsevale floorale ja faunale. Hilissügis ja varakevad on ideaalne aeg metsaraieks ning metsa hooldustöödeks - eriti noore metsa puhul, sest siis ei põhjustata lisaohtu seal pesitsevatele lindudele.

Millega tuleb arvestada metsaraie planeerimisel?

Metsaraie planeerimine on terviklik protsess, mis hõlmab mitmeid tähtsaid komponente. Olulisemad tegevused on metsamajanduskava tellimine ja metsateatise esitamine. Kui raietööde planeerimiseks on leitud usaldusväärne partner, näiteks Tehingukeskus, siis maaomanik millegi pärast muretsema ei pea, sest kõik vajaminev korraldatakse sinu eest ära.

  1. Metsamajanduskava: Metsamajanduskava tellimisest saab kogu edasine raietöö planeerimine alguse. Selle raames hinnatakse puistu tervislikku seisundit ja vanust. Tehakse kindlaks, milline on kasvava puidu sortiment ja maht. Metsamajanduskava aitab määrata soovitava raietööde ulatuse ja liigi ning ettepanekud metsauuenduseks.
  2. Metsateatise esitamine: Järgmise sammuna tuleb esitada Keskkonnaametile raieteatis – see on dokument, kus täpsustatakse, millisel metsaeraldisel, millises ulatuses ja millist tüüpi raietöid metsaomanik soovib läbi viia. Metsateatise saab esitada nii metsaomanik kui ka metsamaa omaniku ametlik esindaja. Metsateatise esitamine pole vajalik, kui raiemaht jääb alla 20 tihumeetri aastas.
  3. Raiekontroll: Raiekontroll on oluline osa metsanduse kvaliteedikontrollist, mille eesmärk on tagada metsatööde korrektsus ja jätkusuutlikkus. Kui tekib kahtlus metsatööde kvaliteedis, saadetakse Tehingukeskuse spetsialistid välja ning vead kõrvaldatakse enne, kui need muutuvad probleemiks maaomanikule.

Tehingukeskus - Sinu partner metsaraie planeerimisel

Metsaraiet planeerides võib protsess tunduda keeruline ja nõudlik, eriti neile, kes pole sellega varem kokku puutunud. Just siin tulebki appi Tehingukeskus, kes on sinu partner kogu protsessi vältel.

Tehingukeskus pakub professionaalset nõustamist igas etapis - olgu selleks metsaraie planeerimine või raieõiguse müük. Vajadusel koostame sinu eest metsamajanduskava, aitame esitada metsateatise ning täidame kõik muud vajalikud dokumendid. Lisaks aitame sul valida sobiva raietüübi ja jälgime raietööde kvaliteeti, tagades nende ohutuse ja keskkonnasäästlikkuse. Pärast uuendusraiet pakume abi ka uue metsa istutamisel, aidates luua järgmise metsapõlvkonna.

Seega, kui sul on plaanis metsaraie, ära kõhkle - alusta planeerimist juba täna ja võta ühendust Tehingukeskusega, et tagada oma metsa säästlik ja edukas majandamine.