Mobiil-ID
Smart-ID
ID-kaart
Kasutaja
Lisa uus kuulutus

Registreeri end kasutajaks

Isikuandmed

Lisainfo

Kasutajaks registreerumine

1
Sisesta andmed ja registreeri ennast kasutajaks ning meie haldur võtab Sinuga juba 1 tööpäeva jooksul ühendust, et selgitada portaali toimimist ja aidata Sul Tehingukeskusest maksimum võtta!
2
Tuvasta isik kasutades pangalinki, ID-kaarti või mobiili-ID'd
3
Kinnita oma e-posti aadress ja telefoni number
4
Alusta kasutamist
*
Ettevõtteid saad liita peale registreerimist
Vajad registreerumisel abi?

Tehingukeskus OÜ veebikeskkonna kasutustingimused 

Tehingukeskus OÜ eesmärgiks on korraldada teenusepakkujana raieõiguse ja kinnisasjade enampakkumisi veebikeskkonna kasutajate vahel. Tehingukeskus OÜ soovib vabaturumajanduse põhimõttel rajaneva enampakkumise kaudu saavutada tehingupoolte jaoks õiglased hinnad ja läbipaistva protsessi.

 

 1. Kasutatavad mõisted
  1. Keskkond – internetiportaal aadressil https://www.tehingukeskus.ee ning selle alamlehtedelt kättesaadavad rakendused, andmed ja dokumendid.
  2. Keskkonna kasutamine – Keskkonna kaudu kättesaadavate rakendusprogrammide, tehniliste lahenduste, andmete ja dokumentide töötlemine (s.h vaatamine, kasutamine, alla laadimine, andmete sisestamine) raieõiguse ja/või kinnisasjadega seotud enampakkumistel osalemise eesmärgil.
  3. Haldaja - Tehingukeskus OÜ või tema volitatud isik, kes pakub Keskkonda eesmärgipäraseks kasutamiseks ja korraldab Keskkonna vajaliku haldamise.
  4. Kasutaja – Keskkonda kasutav täisealine isik.
   1. Müüja – Kasutaja, kes kasutab Keskkonda elektroonilisel enampakkumisel raieõiguse või kinnisasja võõrandamise või kasutusse andmise eesmärgil.
   2. Enampakkuja – Kasutaja, kes kasutab Keskkonda elektroonilisel enampakkumisel raieõiguse või kinnisasja omandamise või kasutusse võtmise eesmärgil.
  5. Oksjon – Keskkonnas toimuv raieõiguse või kinnisasja müügi või kasutusse andmise enampakkumine.
   1. Lihtoksjon – Müüja määratud alghinnaga oksjon, milles tehtavad pakkumised (v.a alla alghinna tehtud pakkumised) on teistele Enampakkujatele nähtavad. Lihtoksjoni objekti saab omandada või võtta kasutusse kõrgeima hinna pakkunud Enampakkuja, kui lõpphind on võrdne või suurem alghinnast või nende puudumisel on Müüja andnud nõusoleku objekti müümiseks suurimale alla alghinna pakkujale.
   2. „Osta kohe“ oksjon – Müüja määratud alghinna ja lõpphinnaga oksjon, milles tehtavad pakkumised on teistele Enampakkujatele nähtavad. „Osta kohe“ oksjoni objekti saab omandada või kasutusse võtta kõrgeima hinna või esimesena „osta kohe“ hinna pakkunud Enampakkuja.
   3. Pimeoksjon – Lihtoksjon, milles on määratud oksjoni alghind ja oksjoni lõpukuupäev, kuid milles tehtavad pakkumised ei ole nähtavad teistele Enampakkujatele ega Müüjale . Müüjale edastatakse teave enampakkujate ja pakkumiste suuruste kohta pärast Pimeoksjoni lõppu.
  6. Ostusumma – Enampakkuja poolt oksjonil pakutud kõrgeim hind või lõpphind.
  7. Kasutustingimused – käesolevad sätted, mis reguleerivad Keskkonna kasutamise tingimusi, s.h Kasutaja ja Haldaja õigusi ning kohustusi, enampakkumise viise ja seal osalemise reegleid, isikuandmete töötlemist jne.
 2. Üldsätted
  1. Keskkonna kasutamine on lubatud vaid kõikide Kasutustingimuste sätetega nõustumise korral. Keskkonda kasutades nõustub Kasutaja kõikide Kasutustingimuste sätetega eranditult.
  2. Keskkonna kasutamisega nõustub Kasutaja ühtlasi, et Kasutustingimused on Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitava lepingu lahutamatu osa ja selle lisa.
  3. Haldaja ja Kasutaja võivad nende vahel sõlmitavas lepingus Kasutustingimusi muuta, täiendada või täpsustada. Sel juhul lähtutakse vastavas osas Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingu eripäradest. Lepingus reguleerimata punktides kohalduvad Kasutustingimused.
  4. Kasutustingimuste ühe sätte kehtetus ei too kaasa teiste sätete kehtetust.
  5. Keskkonna kasutamine automatiseeritud skriptide, programmide või tööriistadega on ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata keelatud.
  6. Keskkonna kasutamiseks tuleb Kasutajal end registreerida, sisestades Keskkonda ja avaldades seeläbi Haldajale oma nime, isikukoodi, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Andmete sisestamise järel saadab Haldaja Avaldaja e-posti aadressile koodi, mille Avaldaja peab registreerimise lõpuleviimiseks Keskkonda sisestama.
  7. Oksjonitel Müüja või Enampakkujana osalemiseks tuleb Kasutajal end pärast registreerimist ID-kaardi või mobiil-ID kaudu identifitseerida.
  8. Kasutajaga seotud äriühingu lisamiseks peab tema seadusliku esindaja esindusõigus nähtuma äriregistri B-kaardilt. Vastasel juhul tuleb ettevõtet lisada soovival Kasutajal edastada oma esindusõigust tõendav volikiri Haldaja e-postile info@tehingukeskus.ee .
  9. Kasutajad vastutavad ainuisikuliselt registreerimistaotluses sisestatud andmete õigsuse ja täielikkuse ning valeinformatsiooniga kaasnevate tagajärgede ja kahju eest.
  10. Kasutaja peab registreerimistaotluse esitamise päeval olema täisealine ja teovõimeline isik.
  11. Keskkonna töökeeleks on eesti keel. Kõik lepingud sõlmitakse eesti keeles.
  12. Haldaja ja Kasutaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
  13. Haldajal ei ole kohustust vahendada Müüja ja Enampakkuja Oksjoni objektiga seotud õigusvaidluseid.
 3. Autoriõigused ja isikuandmed
  1. Haldajale kuuluvad kõik Keskkonna loomisest tulenevad varalised õigused ja isiklike õiguste kasutusõigused. Keskkonnas ja selle alamlehtedelt kättesaadavate rakenduste ja dokumentide, v.a Kasutaja sisestatud materjalide, autoriõigused kuuluvad Haldajale.
  2. Kasutajal on lubatud teha viiteid ja hüperlinke Keskkonnale tingimusel, et need ei anna Haldaja ega Keskkonna kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni.
  3. Isikuandmete kaitse ja töötlemise põhimõtetele kohaldatakse Haldaja privaatsuspoliitikast tulenevaid põhimõtteid, mis on Kasutustingimuste ja Haldaja ning Kasutaja vahel sõlmitava lepingu lahutamatu osa. Haldaja privaatsuspoliitika on kättesaadav Keskkonnas.
  4. Haldaja töötleb Kasutaja isikuandmeid üksnes Kasutaja nõusolekul ja ainult Keskkonna ning selle teenuste toimise jaoks vajalikus ulatuses.
 4. Oksjonil osalemise etapid ja tingimused
  1. Keskkonnas on võimalik korraldada oksjoneid kasvava metsa raieõiguse või kinnisasja müügiks või põllumaa rentimiseks.
  2. Oksjonitel Müüja või Enampakkujana osalemiseks tuleb digitaalselt allkirjastada Haldaja poolt edastatav Haldaja ja Kasutaja vaheline leping, mis sätestab Oksjonil osalemise täpsemad tingimused. Nimetatud lepingu allkirjastamine ei loo Kasutajale Oksjonil osalemise kohustust, kuid ilma lepingu allkirjastamiseta Oksjonit luua või seal osaleda ei saa.
  3. Enampakkuja ja Haldaja vahelise lepingu sõlmimise järel teeb Haldaja Enampakkujale avalikest andmetest saadaoleva teabe põhjal taustakontrolli, küsides vajadusel Enampakkujalt täiendavat teavet. Taustakontrolli eesmärk on garanteerida Kasutajatele, et Keskkonda kasutavad üksnes nõuetekohaselt kvalifitseeritud ja usaldusväärsed Enampakkujad. Sellest lähtuvalt on Haldajal õigus lepingu sõlmimise järel piirata Enampakkuja võimalusi Keskkonna kasutamisel, andes ligipääsu üksnes teatud tüüpi või teatud tingimustega Oksjonitele või keelduda ligipääsu andmisest. Haldaja teatab piirangutest Enampakkujale.
  4. Müüja valib, kas soovib müüa kinnistut või raieõigust või anda rendile põllumaad. Vastavate Müüja edastatud katastritunnus(t)e ja andmete põhjal teeb Haldaja Müüjale soovituse oksjoni liigi, enampakkumise sammu, oksjoni kestvuse ning alghinna määramiseks. Müüjal on võimalik enne andmete Haldajale edastamist vastavas osas oma soove täpsustada. Kui Müüjale Haldaja soovitatud tingimused ei sobi, ei ole Müüja kohustatud Oksjonit looma.
  5. Haldajal on õigus küsida Müüjalt kõiki vajalikke ja asjakohaseid dokumente ning Müüja on kohustatud need enne Oksjoni loomist esitama.
  6. Oksjoni objekti kohta väära või puuduliku informatsiooni või võltsitud dokumentide esitamise ja sellest tulenevate mistahes tagajärgede eest vastutab üksnes Müüja. Haldajal ei ole kohustust kontrollida Müüja esitatud informatsiooni tegelikkusele vastavust või täielikkust.
  7. Kui Müüja nõustub Haldaja soovitatud tingimustega Oksjoni läbiviimiseks, allkirjastab Müüja tagasivõetamatu ja siduva lepingu/volikirja, millele tuginedes korraldab Haldaja Oksjoni. Sellega võtab Müüja endale ka tagasivõetamatu ja siduva kohustuse võõrandada Oksjoni objekt Oksjoni võitjale, v.a oksjoni korral, mille võitnud pakkumine oli madalam kui oksjoni alghind.
  8. Oksjoni liikideks on Lihtoksjon, Pimeoksjon ja „Osta kohe“ oksjon.
  9. Lihtoksjoni võitja on Enampakkuja, kes pakkus Oksjonil kõrgeima hinna.
  10. Enampakkuja on Lihtoksjoni võitja ka juhul, kui kõrgeim pakutud hind jääb alla Lihtoksjoni alghinna, kuid sellisel juhul on Müüjal üksnes õigus, aga mitte kohustus, võõrandada Oksjoni objekt Enampakkujale.
  11. „Osta kohe“ oksjoni võitja on Enampakkuja, kes pakkus „osta kohe“ hinna. Kui „osta kohe“ hinda ei paku Oksjoni jooksul ükski Enampakkuja, võidab Enampakkuja, kes pakkus kõrgeima hinna.
  12. Pimeoksjoni võitja on Enampakkuja, kes pakkus Oksjonil kõrgeima hinna. Enampakkuja on Pimeoksjoni võitja ka juhul, kui kõrgeim pakutud hind jääb alla Pimeoksjoni alghinna, kuid sellisel juhul on Müüjal üksnes õigus, aga mitte kohustus, võõrandada Oksjoni objekt Enampakkujale.
  13. Enampakkuja peab Oksjonil pakkumis(t)e tegemise korral arvestama, et oksjonikeskkonnas tehtud pakkumised on tagasivõetamatud ja talle siduvad ning tema pakkumine võib osutada kõrgeimaks pakkumiseks. Kõrgeima pakkumise või lõpphinna pakkunud Enampakkujal on kohustus oksjoni objekt Müüjalt omandada või võtta see enda kasutusse Oksjonil nimetatud tingimustel.
  14. Kui Keskkonnas esinevad tehnilised vead, mis takistavad Keskkonna korrapärast kasutamist ja Oksjonil osalemist, tuleb neist teavitada Haldajat. Haldajal on õigus pikendada Oksjoni lõpptähtaega kahekümne nelja (24) tunni võrra alates Haldaja poolt takistuse kõrvaldamise hetkest.
  15. Kahe (2) tööpäeva jooksul pärast Oksjoni tähtaja lõppu võtab Haldaja ühendust Müüja ja Oksjoni võitnud Enampakkujaga nende registreerimistaotluses märgitud kontaktandmetel ning korraldab müügi- või rendilepingu sõlmimise. Leping sõlmitakse vastavalt lepingu objektile kas Haldaja valitud notari juures või allkirjastades lepingu digitaalselt või omakäeliselt Haldaja asukohas.
 5. Lepingu sõlmimine oksjoni lõppemise järel
  1. Kui Oksjoni objektiks on kinnistu müük, on Müüja kohustatud võõrandama kinnistu Enampakkujale notariaalse müügi- ja asjaõiguslepinguga. Lepingu sõlmimisel osalevad Müüja, Enampakkuja ja Haldaja. Leping sõlmitakse Haldaja määratud notari juures pooltele sobival ajal, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul pärast Oksjoni tähtpäeva lõppu.
  2. Notariaalse tehingu korral maksab Enampakkuja Ostusumma Müüjale notari deposiitkonto kaudu.
  3. Oksjoni võitnud Enampakkujal on kohustus tasuda ostusumma vähemalt kaks (2) kalendripäeva enne notariaalse tehingu toimumist notari deposiitkontole.
  4. Müüjal on õigus nõuda notari deposiitkontol oleva Ostusumma ülekandmist oma pangakontole hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Ostusummast lahutatakse enne Müüjale ülekandmist vastavalt Hinnakirjale Haldaja tasu.
  5. Kui Oksjoni objektiks on raieõiguse müük, on Müüja kohustatud võõrandama raieõiguse Haldajale, kes on kohustatud raieõiguse omakorda võõrandama Enampakkujale.
  6. Müügileping Müüja ja Haldaja vahel tuleb sõlmida 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates Oksjoni lõppemisest. Müügileping Haldaja ja Enampakkuja vahel tuleb sõlmida 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates Haldaja ja Müüja vahelise raieõiguse müügilepingu sõlmimisest. Lepingud sõlmitakse kas digitaalselt või Haldaja asukohas omakäeliselt allkirjastades. Lepingute sõlmimisel määratakse Ostuhind vastavalt Hinnakirjale.
  7. Juhul, kui Müüja viivitab raieõiguse Haldajale võõrandamisega või takistab selle võõrandamist, ning selle tõttu tekib kahju Enampakkujale, vastutab kogu sellisel viisil tekkinud kahju eest Müüja.
  8. Kui Oksjoni objektiks on põllumaa rent, on Müüjal vaba voli valida kas, millistel tingimustel ja millise Enampakkujaga ta põllumaa rendilepingu sõlmib.
 6. Haldaja tasu
  1. Haldaja tasu suurus, seda maksma kohustatud isik ja selle maksmise tingimused, sh tähtpäevad, määratakse kindlaks Keskkonnas saadaolevas Hinnakirjas ning Kasutaja ja Haldaja vaheliste lepingutega.
  2. Hinnakiri on käesolevate Kasutustingimuste ning Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitava lepingu lahutamatu osa. Kui Kasutustingimused on vastuolus Hinnakirjaga, siis lähtutakse Hinnakirjast. Kui Hinnakiri on vastuolus Kasutaja ja Haldaja vahelise lepinguga, siis lähtutakse lepingust.
  3. Haldajale Hinnakirja alusel tasutud tasu on Haldajale kuuluv vahendustasu, mitte ostusumma osamakse.
 7. Haldaja õigused ja kohustused
  1. Haldajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja Keskkonnas kasutatavaid dokumente, välja arvatud Haldaja ja Avaldaja vahel sõlmitavat lepingut, teavitades sellest vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist Keskkonna kaudu.
  2. Haldajal on õigus nõuda tasu Hinnakirjas märgitud tingimustel ja ulatuses.
  3. Haldajal on õigus nõuda notarilt välja Müüja ja Oksjoni võitnud Enampakkuja vahel sõlmitud müügi- või renditehinguga seotud dokumente, s.h müügi- või rendileping. Haldaja on dokumentide nõudmisel huvitatud isikuks.
  4. Haldajal on õigus piirata, peatada või keelata Kasutaja juurdepääs Keskkonnale, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Haldaja ja Kasutaja vahelist lepingut või tasu maksmise tingimusi või kui see on vajalik tehniliste muudatuste, uuenduste, hooldustööde või küberründe tõrjeks. Haldajal on õigus piirata, peatada või keelata Kasutaja juurdepääsu ka juhul, kui Haldajale teadaolevalt eksisteerib oht, et Kasutaja ei suuda täita Lepingust või seadusest tulenevaid kohustusi.
  5. Haldajal on õigus nõuda leppetrahvi, kui see on Kasutaja ja Haldaja vahel kokkulepitud.
  6. Haldajal on õigus pärast Oksjoni toimumist mitte avaldada Müüjale Oksjoni võitnud Enampakkuja kontaktandmeid ja vastupidi või lükata tehingu toimumine edasi, kui Müüja või Oksjoni võitnud Enampakkuja ei ole tasunud Haldajale tema tasu
  7. Haldajal on õigus esindada Müüjat ja Enampakkujat mistahes asutustes ja institutsioonides, et koguda ja komplekteerida Oksjoni objekti kohta täiendava informatsiooni, mis on vajalik Müüja ja Enampakkuja vahelise tehingu korrapäraseks toimumiseks.
  8. Kui Haldajal on õigus esindada Kasutajat või nõuda välja teavet ning selleks on vajalik volitus, on Kasutaja kohustatud andma Haldajale vastavasisulise volituse.
  9. Haldaja kohustub Kasutaja ja Haldaja vahelise lepingu sõlmimise soovi avaldanud Kasutajaga lepingu sõlmima või selle sõlmimata jätma ning edastama Haldaja poolt allkirjastatud lepingu või lepingu sõlmimisest keeldumise teate Kasutaja registreerimistaotluses esitatud e-postile hiljemalt ühe (1) tööpäeva jooksul pärast Kasutaja allkirjastatud lepingu saamist. Haldaja teavitab Kasutajat lepingu sõlmimata jätmisest sama tähtaja jooksul.
  10. Haldaja ei tohi takistada Kasutajal Keskkonda kasutamast, välja arvatud Kasutustingimustes või lepingus sätestatud juhtudel.
  11. Haldaja ei vastuta Müüja poolt Oksjoni objekti kohta sisestatud informatsiooni tõelevastavuse ega täielikkuse eest. Haldaja ei vastuta Oksjoni objekti lepingutingimustele mittevastavuse eest.
  12. Haldaja ei vastuta Keskkonna kasutamisest, sealt nähtuva informatsiooni õigsuse või sellele toetudes tehtud tehingutest tekkinud kahju, s.h saamata jäänud tulu eest, välja arvatud juhul, kui Haldaja sisestas tahtlikult või raske hooletuse tõttu valeinformatsiooni Kasutaja kahjustamise eesmärgil.
  13. Haldaja ei vastuta Keskkonnale juurdepääsu piiramisest või katkestamisest, samuti oksjoni tähtaja pikenemisest tekkinud kahju, s.h saamata jäänud tulu eest, välja arvatud juhul, kui Haldaja tegi seda tahtlikult või raske hooletuse tõttu Kasutaja kahjustamise eesmärgil.
  14. Haldaja vastutus on mistahes Haldaja vastu suunatud Kasutaja nõude puhul igal juhul piiratud kokku 500 euroga Kasutaja kohta, välja arvatud juhul, kui Haldaja rikkus oma kohustust tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
 8. Müüja õigused ja kohustused
  1. Müüjal on õigus kasutada Keskkonda kooskõlas hea tava, Kasutustingimuste ning Müüja ja Haldaja vahel sõlmitud lepingu tingimustega.
  2. Müüjal on õigus nõuda Oksjoni võitnud Enampakkujalt Oksjoni objekti omandamist või kasutusse võtmist Oksjonil näidatud tingimustel.
  3. Müüjal on kohustus sisestada Oksjoni objekti kohta üksnes tõest ja täielikku informatsiooni.
  4. Müüjal on kohustus võõrandada või anda Oksjoni objekt Oksjoni võitnud Enampakkuja kasutusse Oksjonil näidatud tingimustel.
  5. Müüjal on kohustus kirjutada notariaalsetesse tehingutesse sisse Haldaja õigus Hinnakirjas ettenähtud tasule otse deposiidist.
  6. Müüjal ei ole õigust nõuda Haldajalt Oksjoni võitnud Enampakkuja (kontakt)andmete avaldamist enne müügi- või renditehingu toimumist.
 9. Enampakkuja õigused ja kohustused
  1. Enampakkujal on õigus kasutada Keskkonda kooskõlas hea tava, Kasutustingimuste ning Enampakkuja ja Haldaja vahel sõlmitud lepingu tingimustega.
  2. Oksjoni võitnud Enampakkujal on õigus nõuda, et Müüja võõrandaks või annaks Oksjoni objekti tema kasutusse Oksjonil näidatud tingimustel.
  3. Oksjoni võitnud Enampakkujal on kohustus tasuda Ostusumma Hinnakirjas ettenähtud tingimustel.
  4. Oksjoni võitnud Enampakkujal on kohustus Müüjalt Oksjoni objekt omandada või võtta see oma kasutusse Oksjonil näidatud tingimustel.
  5. Kinnistu osa müümise korral on Enampakkujal kohustus lõpetada kaasomand kaheteistkümne (12) kuu jooksul alates notariaalse lepingu sõlmimisest. Enampakkuja kannab kaasomandi lõpetamise kulud ja kõik seotud kulud, mh kinnistu mõõdistamise kulud.
  6. Enampakkujal on kohustatud andma Haldajale raietööde edenemise kohta keskkonnas vastavasisulist infot. Kohustuslik informatsioon on:
   1. Raietöödega alustamise kuupäev
   2. Raietööde lõpetamise kuupäev
   3. Pildid laoplatsist, väljaveotee(de)st ja raielangist
  7. Enampakkujal ei ole õigust nõuda Haldajalt Müüja (kontakt)andmete avaldamist enne müügi- või renditehingu toimumist.

 

 

Tehingukeskuse hinnakiri

Käesolev Hinnakiri sätestab tingimused, mille kohaselt maksavad Oksjonil osalenud isikud Haldajale tasu, tasu suuruse ning selle maksmise tähtajad.

Käesolev Hinnakiri täiendab Tehingukeskuse Kasutustingimusi ja on selle lahutamatu osa. Kui Hinnakiri on vastuolus Kasutustingimustega, lähtutakse Hinnakirjast. Kui Hinnakiri on vastuolus Haldaja ja Kasutaja vahel sõlmitud lepinguga, siis lähtutakse lepingust. Oksjonile kohaldub Hinnakiri, mis kehtib hetkel, mil Müüja edastab oksjoni alustamise soovi koos vajalike andmetega Keskkonnas Haldajale.

Müüja peab maksma tasu juhul, kui ta lõi edukalt lõppenud Oksjoni, st tema Oksjoni lõppedes oli Oksjonil vähemalt ühe Enampakkuja pakkumine.
Enampakkuja peab maksma tasu juhul, kui ta võitis Oksjoni, st tegi kõrgeima pakkumise või andis esimesena nõusoleku lõpphinna maksmiseks.
Tasu tuleb kanda Tehingukeskus OÜ arveldusarvele nr EE687700771002871595.

 1. Tasu raieõiguse müügi oksjonil
  1. Müüja tasub raieõiguse müügi Oksjoni eduka lõppemise korral Haldajale 3,9 % (kolm koma üheksa protsenti) Ostusummast.
  2. Müüja maksab Haldajale tasu Haldajale raieõiguse võõrandamisel. Haldaja tasub Müüjale ostuhinnana Ostusumma, millest on lahutatud p-s 1.1 nimetatud tasu.
  3. Enampakkuja tasub raieõiguse müügi Oksjoni võitmise korral 3,9 % (kolm koma üheksa protsenti) Ostusummast, millele lisandub käibemaks.
  4. Enampakkuja maksab Haldajale tasu Haldajalt raieõiguse omandamisel. Enampakkuja tasub Haldajale ostuhinnana Ostusumma, millele on liidetud p-s 1.3 nimetatud Enampakkuja tasu Haldajale.
  5. Minimaalne tasu nii Müüja kui Enampakkuja jaoks sõltumata Ostusummast on 149 (sada nelikümmend üheksa) eurot, millele lisandub käibemaks.
 2. Tasu kinnistu müügi oksjonil
  1. Enampakkuja tasub kinnistu müügi Oksjoni võitmise korral Haldajale 3,9 % (kolm koma üheksa protsenti) Ostusummast, millele lisandub käibemaks.
  2. Enampakkuja maksab Haldaja tasu arve alusel, mille Haldaja esitab 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast Oksjoni lõppu ja mille maksetähtaeg on 5 (viis) tööpäeva.
  3. Müüja tasub kinnistu müügi Oksjoni eduka lõppemise korral Haldajale 3,9 % (kolm koma üheksa protsenti) Ostusummast, millele lisandub käibemaks.
  4. Müüja makstav tasu lahutatakse Enampakkuja poolt notaril deposiitkontole tasutud Ostusummast. Notar kannab p-s 2.3 sätestatud Haldaja tasu deposiidist Haldajale ning ülejäänud deposiidi seejärel Müüjale.
  5. Minimaalne tasu nii Müüja kui Enampakkuja jaoks sõltumata Ostusummast on 149 (sada nelikümmend üheksa) eurot, millele lisandub käibemaks.
  6. Müüja taotlusel edastab Haldaja tasu laekumise aluseks oleva müügiarve Müüja e-postile hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast tehingu toimumist.
  7. Notaritasud ja riigilõivu maksab Enampakkuja. Hüpoteegi kustutamise ja kaasomandi lõpetamisega seotud notaritasud tasub Müüja.
 3. Tasu põllumaa rendi oksjonil
  1. Enampakkuja ei ole põllumaa rendi Oksjoni võitmise korral kohustatud tasu maksma.
  2. Müüja kohustub põllumaa rendi Oksjoni eduka lõppemise korral tasuma vastavalt rendile antava põllumaa suurusele alljärgnevalt:
   1. Renditav maa 5 kuni 10 ha - 79 (seitsekümmend üheksa) eurot. 
   2. Renditav maa rohkem kui 10 ha kuni 15 ha - 99 (üheksakümmend üheksa) eurot.
   3. Põllumaa suurus üle 15 ha - 129 (sada kakskümmend üheksa) eurot.
  3. Eelnevas punktis nimetatud tasule lisandub käibemaks.
  4. Müüja maksab tasu Haldaja väljastatud arve alusel Haldaja poolt.
 4. Lõppsätted
  1. Haldajal on õigus igale siin nimetatud tasule ka juhul, kui kuni 12 (kaksteist) kuud pärast Oksjoni lõppu sõlmivad Enampakkuja ja Müüja Oksjoni objekti müügi- või renditehingu iseseisvalt või kolmanda isiku abil, kasutades tehingu teostamiseks Keskkonnast või Haldajalt saadud informatsiooni.
  2. Haldaja tasu maksmisega viivitamise korral on Kasutaja kohustatud tasuma Haldajale viivist summas 1 (üks) protsent tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

ID-kaardiga autentimine

Tühista