Metsaomaniku suurimaks riskiks raieõiguse müümisel metsafirmale on raietööde kvaliteet. Mis juhtub, kui raietööde käigus jäetakse midagi tegemata või tehakse üleraie? Kuidas on tagatud eraldiste piiridesse jäämine? Kuidas on korraldatud raiejäätmete koristus, väljaveoteede korrashoid ning metsamaterjali ladustuskoha korrashoid?

Eduka raie oluliseks osaks on raiekontroll. Raielepinguga lepitakse küll asjad kokku, kuid pärast seda tuleb veenduda, et lepingust on täpselt kinni peetud ja kokkulepitud asjad ellu viidud.

Tehingukeskuse ärikliendi müügijuht Matis Hint kinnitab, et metsaomanikud, kes müüvad raieõiguse Tehingukeskuse vahendusel, saavad oma metsast rohkem väärtust. Suurema tulu tagab tema sõnul metsa professionaalne ja õigeaegne majandamine. Vähem oluline pole aga seegi, et maaomanikud on kogu protsessi ja kogemusega rohkem rahul kui omal käel „õnne“ proovides.

Tehingukeskuses on raiekontroll osa kvaliteedikontrollist. Raiepatrulli ülesandeks on metsatööde kvaliteedikontroll. Kui tekib kahtlus metsatööde kvaliteedis, saadetakse Tehingukeskuse spetsialistid välja ning vigade ilmnemisel likvideeritakse need enne, kui maaomanik märgatagi jõuab.

Tegelikult alustab Tehingukeskuse kvaliteedikontroll tegevust juba enne raieõiguse müüki, kuna oksjonitele lubatakse ainult põhjaliku taustauuringu läbinud metsafirmad. Raieõiguse edasimüük on keelatud. Kõik raietööd tuleb dokumenteerida Tehingukeskuse raiepäevikus.

Raiepatrull teeb kõigi oksjonil müüdud raiete kohta ka järelkontrolli. Probleemide tekkimisel ei pea klient ise tööde teostajaga suhtlema, vaid võib usaldada Tehingukeskuse spetsialiste. Kui on vaja teha lisatoiminguid metsas, näiteks raiejääkide koristus ja väljaveoteede taastamine, siis lepitakse töödes raie teostanud ettevõttega kokku.

Raiejärgse kontrolli käigus vaadatakse üle nii metsa enda kui ka väljaveoteede seisukord. Kontrollitakse, et roobaste sügavus ei ületa metsaseaduses lubatud piire ja et raie on toimunud korrektselt kinnistu piire järgides. Samuti jälgitakse, et raie käigus oleks arvestatud mitmekesisuse säilitamise põhimõttega.

Kontroll ei puuduta ainult raietööde teostajat, vaid tähelepanu pööratakse ka maaomanikule. Peale raietööde teostamist võib metsas tihti esineda kurb vaatepilt, kuid omanikul on oluline mõista, et see on metsa eluringiks vajalik. Näiteks võib tekkida olukordi, kus maaomanikule tuleb selgitada, et alati ei tasu liiga sügavaid roopaid kohe siluda, sest kopp võiks olukorra veelgi halvemaks muuta.

Raiekontrolli käigus kontrollitakse, kas raietöödel on järgitud metsaseadust ja kui maaomanikul on erisoove, näiteks kindlate puude säilitamine, siis märgitakse need vajadusel metsas ära. Raie ei ole lõppenud enne, kui kõik materjal on metsast väljas ning Tehingukeskus on peale kontrolli kinnitanud, et raietööd on lõppenud.

Millised on raiekontrolli kasud metsaomanikule?

  1. Raie on tehtud täpselt nii, nagu kokku lepitud. Raieõigust müües tuleb enne raiet paljudes asjades kahe osapoole vahel kokku leppida. Kuna metsaomanik ei ole reeglina metsanduse ekspert, on oluline kaasata erapooletu osapool, kes täidab vajadusel nõuandja rolli ning teostab kontrolli. Raietööde teostaja on äriettevõtte, kelle eesmärk on maksimaalne kasu. Seetõttu ei saa see osapool olla täiesti erapooletu.
  2. Sinu soovidega on arvestatud. Lisaks seadustele ja metsaspetsialistide soovitustele on oluline, et raie elluviimisel oleks arvesse võetud ka sinu kui metsaomaniku soovid. Näiteks see, et sinu lapsepõlvemälestustega seotud puud maha ei võetaks.
  3. Sinu metsaekspert on sinu poolel. Mõnikord võib juhtuda, et asjad ei suju plaanipäraselt. Siis on oluline, et saaksid toetuda professionaalile, kes teab, mida teha. Kui pead ise tegelema ebakvaliteetse raietöö tagajärgedega, võivad hilisemad kulutused ära süüa suure osa saadud tulust.
Sujuva ja kasumliku raieõiguse müügi aitab tagada Tehingukeskus. Kui soovid raieõiguse müügi kohta lisa küsida, võta ühendust Tehingukeskuse ekspertidega:

E-post: info@tehingukeskus.ee Telefon: +372 5562 1867

Lugu ilmus Õhtulehe portaalis.