Raieõiguse müük on metsaomaniku jaoks omalaadne kompromiss, kus metsaomanik soovib saada metsa müügist tulu, kuid ei soovi müüa metsakinnistut. Müües organiseeritud raieõiguse kolmandale osapoolele saab omanik tulu puidu müügist, samas kinnistu jääb alles. Kuna metsamaa hind pidevalt tõuseb, saab metsaomanik raieõigust müües lisaks tulu ka maa väärtuse jätkuvast kasvust. Raieõiguse võõrandamine fikseeritakse lepinguga, kus tuuakse üksikasjalikult välja müüja ja ostja õigused ning kohustused, nagu raieala ettevalmistus, metsa raie puidusortideks, kokkuvedu laoplatsile jpm.

Kuigi raieõiguse müük on metsaomanikule mugav lahendus, kaasnevad sellega mitmed ohud, mis võivad oluliselt vähendada metsaomaniku saadavat tulu või muuta selle sootuks olematuks.

Kuidas saada raieõiguse müügist õiglast hinda?

Suurim küsimus metsaomaniku jaoks on raieõiguse müügist pakutav õiglane turuhind, sest pahatihti erinevad metsafirmade tehtud pakkumised üksteisest lausa kümneid protsente. Raieõiguse hind kujuneb laias laastus järgmise skeemi alusel: metsafirma poolt hinnanguliselt arvestatav metsamaterjali müügist saadav tulu, millest on lahutatud metsa ülestöötamiseks ja materjali transpordiks tehtavad kulutused ning kasumimarginaal.

Metsa ülestöötamiskulu mõjutavad mitmed tegurid, alates kinnistu asukohast ja ligipääsust kinnistule kuni turuolukorrani. Kuna puiduturul esineb harva olukorda, kus kõikide puidusortimentide hinnad on ühtviisi madalad või kõrged, võib raieõiguse hinnapakkumine turukonjunktuuri muutumise tõttu erineda isegi mõne kuu lõikes.

Raietööde maksumust mõjutavad ka aastaajad, ilmastik, pinnas jms. Kui tegemist on näiteks pakaselise talvega, saab metsatöid teha ka pehmel pinnasel ning seetõttu on nõudlus metsatöömasinate järele suur. Eelöeldut arvesse võttes pole imestada, et küsides hinnapakkumist raieõigusele võib pakutav hind kuude lõikes erineda isegi paarikümne protsendi võrra.

Saamaks raieõiguse müügist konkreetses turusituatsioonis maksimaalset kasu, tasub raieõigus panna enampakkumisele. Tehingukeskus on oksjonikeskkond, kus raieõiguse enampakkumisel kujuneb ka õiglane hind. Meie eksperdid aitavad paika panna raieõiguse alghinna ning kuna meie oksjonid on läbipaistvad, tagab see maaomanikule võimalikult hea müügihinna. Oluline on teada, et Tehingukeskus võtab teenustasu ainult õnnestunud oksjonitelt.

Tehingukeskus aitab tagada raietööde kvaliteedi

Metsaomanike suurim probleem raieõiguse müügil metsafirmale on raietööde kvaliteet. Mis juhtub, kui raietööde käigus jäetakse midagi tegemata või tehakse näiteks üleraie? Kuidas tagatakse, et eraldiste piiridest üle ei raiuta ja kuidas on korraldatud hilisem raiejäätmete koristus, väljaveoteede korrashoid ning metsamaterjali ladustuskoha korrashoid? Need on üliolulised küsimused, sest pahatihti peab maaomanik hiljem ise tegelema ebakvaliteetselt sooritatud raietöödest põhjustatud tagajärgedega, mistõttu saadava tulu söövad ära hilisemad kulutused.

Tehingukeskuse jaoks on ülioluline klientide rahulolu. Raieõiguse müügi puhul pöörame me väga suurt tähelepanu tööde kvaliteedile. Tehingukeskuse kvaliteedikontroll alustab tegevust juba enne raieõiguse müüki, kuna raieõiguse oksjonitele lubatakse ainult põhjaliku taustauuringu läbinud metsafirmad. Sealjuures raieõiguse edasimüük on keelatud. Kõik raietööd dokumenteeritakse raiepäevikus, kuhu majandajal on kohustus märkida soetatud raieõiguse hetkeseis, lisaks on tööde teostajal kohustus lisada omalt poolt pilte pärast tööde lõpetamist.

Tehingukeskuse meeskonda kuulub ka raiepatrull, mille eesmärk on kvaliteedikontroll. Kui tekib kahtlus metsatööde kvaliteedis, saadab Tehingukeskus kohe raiepatrulli välja ning vigade ilmnemisel likvideeritakse need enne, kui maaomanik märgatagi jõuab. Raiepatrull teeb kõigi oksjonil müüdud raiete kohta ka järelkontrolli, probleemide tekkimisel ei pea tööde teostajaga suhtlema mitte maaomanik, vaid seda teevad Tehingukeskuse spetsialistid.

Lepingu mittejärgimisel ähvardab ettevõtet kümneprotsendiline leppetrahv lepingu lõppsummast, millega kaetakse vaegtööde tegemine ning ettevõte ei saa tulevikus enam osaleda Tehingukeskuse oksjonitel. Kuna tegemist on karmide meetmetega, pole seni meie lepingupartneritel suuremaid probleeme tööde tegemisega esinenud. Käime aasta jooksul pärast raiet kõik langid läbi, veendumaks, et kõik on korras, kuna tehingu ühe osapoolena vastutab probleemide puhul juriidiliselt ka Tehingukeskus.

Kui teil tekib küsimusi raieõiguse müügi kohta, võtke ühendust Tehingukeskuse ekspertidega meiliaadressil info@tehingukeskus.ee või telefonil +372 5562 1867